AMPA Escola Torres Jonama de Mont-ras

Presentació

 La junta de l'AMPA del CEIP Torres Jonama de Mont-ras està formada pels pares i mares dels nens i nenes que tenen una mica de disponibilitat i que volen col·laborar amb l'escola i amb el professorat del centre per aconseguir la millor qualitat de l'ensenyament per als seus fills i filles.

     Són molts els pares i les mares que durant tots aquests anys han fet possible continuar amb l'AMPA.
    Gràcies a tots els pares i mares exAMPA per la tasca realitzada en el passat; gràcies als pares i mares que continueu i sigueu benvinguts els nous pares i mares a l'escola. Esperem poder compartir amb vosaltres la vida de l'escola i passar-vos el relleu en la tasca de la nostra associació, que no és més que la de col·laborar amb el centre per contribuir a l'assoliment d'una educació millor per als nostres fills i filles amb la participació de tots i totes.


    L'AMPA és la forma més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar.

    L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

    Des de l'AMPA, es pot desenvolupar una plataforma  oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l'educació, per tal d'aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d'una societat democràtica.

La Junta directiva

La junta directiva està composta per:
- un/a President/a,
- un/a Vice-president/a,
- un/a Secretari/ària,
- un/a Tresorer/a,
- i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys.
La durada dels càrrecs directius ve determinada en els estatuts.
La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d'una associació.

 

Funcions de la junta directiva

    L'AMPA està regida per una  junta directiva, que és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l'associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l'assemblea, algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que s'ajustin als objectius de l'associació.
c) Posar en pràctica les decisions de l'assemblea.
d) Organitzar les activitats.
e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l'associació.
f) Realitzar una memòria d'activitats.
g) Representar a l'associació davant la opinió pública.

  L’AMPA, es reuneix, com a mínim, un cop a l’any mitjançant l’Assemblea General, que és convocada pel President de l’AMPA. En aquesta es prenen acords, s’avalua la gestió i es renoven els càrrecs de la Junta Directiva.

    La Junta Directiva de l’AMPA es reuneix el primer dimarts de cada mes. La reunió té un ordre del dia, i treballa a partir de la feina preparada per les comissions, les informacions del Consell Escolar i sobre qualsevol altre aspecte d’interès a l’escola. El secretari redacta una acta de cada reunió.

Ampa Escola Torres Jonama de Mont-ras  |  ampamontras@hotmail.com
google471c9acd9dd7b483.html